top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

BELANGRIJKE INFORMATIE
 

Volwassenen (boven de 18 jaar):
Onafhankelijk van of u bij Mind4Mind in behandeling komt of blijft, adviseren we u goed te overwegen welk soort polis u neemt. Met een naturapolis wordt de zorg alleen volledig vergoed als u naar een door uw zorgverzekering gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Met een restitutiepolis heeft u de grootste keuzemogelijkheid om ook naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders te gaan. Dit kunt u jaarlijks veranderen.

LET OP:
Sommige restitutiepolissen zijn geen "zuivere  restitutiepolissen" en zijn er uitzonderingen gemaakt voor de GGZ zorg. Dat betekent dat bij dergelijke combinatie-restitutiepolissen GGZ zorg bij een ongecontracteerde aanbieder deels of helemaal niet vergoed wordt, tenzij u van tevoren een schriftelijke toestemming van uw zorgverzekeraar heeft

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/polissen-zorgverzekeraar

 

 

Verzekeringen & kosten

Per januari 2008 is de curatieve GGZ overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars zullen, indien er sprake is van gecontracteerde én vergoede zorg, rechtstreeks aan de behandelaar uitbetalen. Dit vindt plaats nadat er via Vecozo een rekening is ingediend. Dit gaat op een geheel versleutelde wijze, die goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u een geldige verwijsbrief van een erkende verwijzer (vaak uw huisarts of medisch specialist) te hebben. Voor (jong)volwassenen (boven 18 jaar) valt de zorg onder de zorgverzekering (klik hier
voor informatie van Rijksoverheid).
Met welke zorgverzekeraar Mind4Mind  een contract heeft afgesloten wordt jaarlijks bepaald en kan hierdoor ook veranderen (klik
hier voor een overzicht).

 

Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar kunt u nog steeds bij Mind4Mind terecht, maar afhankelijk van uw polis krijgt u van uw verzekering niets (sommige budgetpolissen), grotendeels 50-75% (naturapolissen) of geheel vergoed (restitutie polissen). Indien u een zorgverzekeraar heeft met wie Mind4Mind geen contract heeft, raden we u dringend aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren welk percentage van de behandeling vanuit uw polis wordt vergoed.  Bij ongecontracteerde zorg krijgt u de factuur van en betaalt aan Mind4Mind. U kunt er zelf voor kiezen om deze te declareren bij uw zorgverzekeraar.
- LET OP: u kunt uw behandeling bij uw verzekeraar alleen declareren als er sprake is van een vergoede zorg. Lees uw polisvoorwaarden en vergoedingenoverzicht goed !

 

De tarieven die gelden worden jaarlijks bepaald door het NZA  "tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ", hier te vinden. De hoogte van de kosten van uw behandeling hangen samen met de gestelde diagnose en zorgprofiel.

NB: cliënten die niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd zijn, krijgen hun factuur per contact.

SITUATIE per 01-01-2022

In 2022 vindt er voor de volwassen zorg een grote wijziging plaats in de manier waarop de behandelingen in de GGZ gefinancierd worden. Op 31 december 2021 moeten alle lopende behandelingen in het huidige DBC model (administratief) afgesloten worden en per 1 januari 2022 geopend worden in het nieuwe Zorg Prestatie Model. Deze handelingen hebben consequenties voor u als patiënt:
• Uw ongebruikte eigen risico over 2021 wordt aangesproken door de declaratie van de behandeling in het jaar 2021
• Bij het voortzetten van uw behandeling in 2022 zal ook uw eigen risico over 2022 worden aangesproken

In het DBC model werd er een jaarlijks of na afsluiten van de behandeling een factuur opgemaakt, gebaseerd op de gestelde diagnose en alle aan de behandeling bestede tijd. Vanaf 01-01-2022 zal er voortaan in het ZPM model maandelijks gedeclareerd worden voor de contacten die wij in de voorgaande maand hebben gehad. Deze nota is direct de nota voor uw zorgverzekeraar.
Hierdoor heeft u een beter overzicht van de gemaakte kosten naar aanleiding van de afspraken die er zijn geweest.
U kunt door het volgen van de volgende link uitgebreid lezen over het nieuwe zorgprestatiemodel: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Voor zorgverzekeraars met wie Mind4Mind een contract heeft zal de facturatie direct tussen Mind4Mind en de zorgverzekeraar lopen. Mind4Mind zal (eind van de maand) de factuur indienen bij de zorgverzekeraar zonder tussenkomst van u. U kunt wel inzien welke zorg gedeclareerd is, via uw zorgverzekeraar. Vanaf de eerste declaratie zal door de zorgverzekeraar een deel van de eigen risico van 2022 (in ieder geval 385 euro, eventueel meer wanneer u kiest voor een vrijwillig eigen risico) in rekening gebracht worden bij u, dit stopt zodra het eigen risico volledig is gebruikt.

Als er sprake is van ongecontracteerde zorg bent u
zelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse factuur aan Mind4Mind. De vergoeding die u ontvangt van uw zorgverzekeraar voor de ingediende factuur is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering. Het is dus van belang dat u bekijkt of een behandeling binnen de GGZ bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wordt vergoed en zo ja hoeveel er wordt vergoed. Deze percentages variëren tussen de 50 en 100% van het NzA tarief.

Er zijn zorgverzekeraars die in 2022 het volledige NzA tarief vergoeden, zogenaamde restitutieverzekeringen. Let op! Uw wettelijk eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico komt voor eigen rekening. U kunt voor een overzicht onder andere kijken op https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022 .


 

 

Zelfbetalers (en OZP)

U kunt er ook voor kiezen om zelf te betalen. In dat geval heeft u geen verwijsbrief nodig. Voor zelfbetalers geldt het voor de beroepsgroep geldend uurtarief, dat door de NZa vastgesteld is. Een gesprek van drie kwartier is met rapportage een uur werk. Er kan per zitting of per maand afgerekend worden.

 

Het verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico van minimaal EUR 385,- in 2021/2022 wordt door de verzekeraar geïnd. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- aan medische kosten uit het basispakket zelf betaalt. Het verplicht eigen risico geldt enkel voor volwassen (18 jaar en ouder). Bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar) wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

 

No-show

Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren per mail of telefonisch aan uw behandelaar te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat is afgezegd, oftewel een no-show zonder bericht, dan kan dit bij u in rekening worden gebracht. Uw verzekeraar vergoedt dit niet ! In dat geval dient u bij de eerstvolgende afspraak EUR 50,- contant te voldoen. Bij herhaaldelijke no-shows kan de behandeling worden stopgezet.

bottom of page